Arbejdsmarkedets service Storkøbenhavn. (ARMS)

Migrant Centeret Hovedstaden er et udvalg under ARMS. ( med særlig indsats område)

Bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Service:

John Westhausen          3F Industri Vestegnen / Formand

Søren Becher                 3F København

Michael Sølling Olsen    Metal København

Bo Kjærulf                      Ejendomsfunktionærernes Fagforening

Troels Neiiendam           FOA Social- og Sundhedsafdelingen Frederiksberg

Arbejdsmarkedets Service Storkøbenhavn

Vedtægter:

§1. Navn og medlemskreds
Foreningens navn er Arbejdsmarkedsservice Storkøbenhavn, Fagforeningernes Jobservice.
Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn..

§ 2. Formål
Det er Foreningens formål at afgive tilbud på, og løse opgaver om varetagelse af arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske aktiviteter som er målrettet lediges tilbagevenden, og beskæftigedes forbliven på arbejdsmarkedet, samt hjælpe arbejdsmigranter til ordentlige arbejdsforhold i Danmark.
Foreningens virksomhed skal drives med baggrund i fagbevægelsens idegrundlag, og bygge på kvalitet, og respekt for det enkelte individ.

§ 3. Optagelse af medlemmer
Som medlem af Foreningen kan optages faglige organisationer i Storkøbenhavn og den kommende Hovedstadsregion under hoved organisationer LO, FTF og AC. Optagelse skal godkendes af bestyrelsen.

§ 4. Kontingent
Repræsentantskabet, eller et ekstraordinært repræsentantskab, kan varsle kontingentopkrævning med 6 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli
Bestyrelsen kan slette et medlem på grund af restance.

§ 5. Ansvar
De enkelte medlemmers ansvar over for Foreningen og dennes eventuelle kreditorer er alene begrænset til kontingentet.

§ 6. Udelukkelse
Såfremt et medlem ikke opfylder sine forpligtelser over for Foreningen, kan bestyrelsen udelukke dette af Foreningen. En sådan udelukkelse skal behandles på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor det udelukkede medlem skal have adgang til at redegøre for sine synspunkter.
Dette gælder dog ikke medlemmer, som er slettet i henhold til § 4.

§ 7. Udmeldelse
Udmeldelse af Foreningen skal ske med 6 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli.

§ 8. Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er Foreningens øverste myndighed.
Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes med 6 ugers varsel ved meddelelse indeholdende dagsorden til hvert af medlemmerne.
Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være fremsendt til bestyrelsen senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.
Forslag til regnskab og evt, indkomne forslag kan fået ved henvendelse til sekretariatet I uge før repræsentantskabsmødet.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller en tredjedel af repræsentantskabsmedlemmerne fremsender anmodning herom.

§ 9. Dagsorden til repræsentantskabsmodet
Dagsordenen til det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt orientering om planer for virksomhedens kommende år
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt års beretning og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det fremlagte udkast til regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisions selskab
7.Eventuelt

§ 10. Adgang til repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabet består af repræsentanter valgt/udpeget af de enkelte medlemmer.
Hvert medlem har ret til at vælge/udpege ét medlem til repræsentantskabet De udpegede medlemmer af repræsentantskabet kan sende suppleant ved forfald. Medlemmerne har hver én stemme på repræsentantskabsmødet.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal. Sagerne afgøres ved almindelig stemmelighed, dog kræves der for vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne mindst 213 majoritet af de afgivne stemmer.
Bestyrelsen for Migrant Center Hovedstaden inviteres til at deltage på Repræsentantskabsmødet, dog uden stemmeret.
§ 11. Bestyrelsen
Det ordinære repræsentantskabsmøde vælger bestyrelsen, som består af minimum 4 medlemmer, som ikke behøver at være medlemmer af repræsentantskabet, men skal have basis i medlemsorganisationen. (I så tilfælde har vedkommende naturligvis adgang til repræsentantskabsmødet som observatør med fuld taleret)
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen og halvdelen vælges i lige år — halvdelen i ulige år, således ikke alle er på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden og der afholdes mindst et bestyrelsesmøder om året
Bestyrelsens forretningsorden skal give mulighed for at bestyrelsen kan udpege en eller flere tilforordnede til bestyrelsen.
Repræsentantskabsmødet kan vælge op til 2 suppleanter, der indtræder ved et ordinært medlems fratræder i valgperioden.
Valget gælder for et år.

§ 12. Bestyrelsens ansvar
Bestyrelsen forestår ledelsen af foreningens anliggender.
Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte og udpege de udvalg, den finder nødvendig for arbejdets udførelse.
§ 13. Tegningsregler
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
§ 14. Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
§ 15. Revision
Regnskabet revideres af repræsentantskabet valgte revisor.
§ 16. Opløsning
Til opløsning af Foreningen kræves, at beslutning herom er vedtaget på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
De pågældende repræsentantskabsmøder afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Ved opløsning anvendes den overskydende formue til oplysningsmæssige formål efter repræsentantskabets nærmere bestemmelser.
Ingen del af Foreningens formue kan udbetales til Foreningens medlemmer.

Sidst ændret på repræsentantskabsmødet den 4. juni 2019

 

Vedtægter for Udvalget/ Migrant center Hovedstaden

§ 1. Formål:
Migrant Center Hovedstaden, er et udvalg under arbejdsmarkedets service. Udvalget her kaldt bestyrelse, som har til formål at vejlede og hjælpe migranter i væsentlige spørgsmål omkring ophold og arbejde i Danmark.
Migrant Center Hovedstaden vejleder dog ikke i fagretslige spørgsmål som er dækket ved kollektiv overenskomst, og centret vejleder heller ikke i spørgsmål om ydelse eller sagsbehandling i forhold til a-kassen.
§ 2. Netværk for interesseorganisationer/personer.
Migrant Center Hovedstaden afholder et årligt møde for Interesseorganisationer/personer i december, hvor bestyrelsen præsenterer årets arbejde samt fremlægger forslag til det kommende års arbejde.
Til mødet inviteres en repræsentant fra hver af LO Hovedstadens medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og netværk, samt sprogklubberne i Migrant Center Hovedstaden.
§ 3. Udvalget sammensætning:
Migrant Centret drives af en bestyrelse på 6 personer, formanden er arbejdsmarkedet service Formand, derudover har LO (FH) Hovedstaden har udpegningsretten til 2 af personerne, som skal repræsentere 2 medlemsorganisationer af LO (FH) Hovedstaden.
De øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer findes og udpeget af de udpeget udvalgsmedlemmer fra LO (FH) Hovedstaden og Formanden, og skal repræsentere en organisation med et social eller anden godt formål til at understøtte formål paragraffen.
De frivillige har rette til at vælge en observatør til bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan tilknytte eller indkalde et antal observatører, uden stemmeret, blandt sine samarbejdspartnere, klubber og tolke tilknyttet Migrant Centret.

Bestyrelsen opgave er at sikre udførsel af de principielle beslutninger, der er truffet i forbindelse med stiftelsen af Migrant Center Hovedstaden, samt at tilrettelægge de principielle beslutninger efter de forhold som centret bedst skønnes at kunne eksistere under.
Migrants centeret Hovedstaden opgave er desuden at drive et netværk af samarbejdspartnere og interessenter, som arbejder med migranter.
Formålet med netværket er at dele viden og gensidigt at kunne henvise migranter til den forening der har tilegnet sig det efterspurgte speciale.
Bestyrelsen fastsætter regler for ophold i Migrant Centret, og fastsætter desuden åbningstider og rammerne for Migrant Centrets drift, samt godkender sagsbehandlere til rådgivning i centret, og sikrer at sagsbehandlerne får den nødvendige træning/uddannelse i rådgivning.
Bestyrelsen tilrettelægger og aftaler omfanget af rådgivning med den enkelte sagsbehandler, og der udarbejdes en gensidig skriftlig aftale imellem sagsbehandleren og Migrant Centrets bestyrelse omkring vilkår og omfang.
Bestyrelsen nedsætter en projektgruppe, som undersøger muligheden for at søge om fondsmidler til forsat udvikling af migrantcenteret.
§ 4. Økonomi
Migrant Center Hovedstadens formand, fremlægger et regnskabsbilag over brugte midler for året i første kvartal, og indtægter som er tilgået til migrantcenteret, som godkendes og indstilling til bestyrelsen for arbejdsmarkedets service, hvor det herefter indgår i regnskabet for arbejdsmarkedets service.
Formanden forelægger et budget for næstkommende år, som godkendes af bestyrelsen til indstilling til bestyrelsen i Arbejdsmarkedets service.
§ 5. Sprogklubber:
Der oprettes klubber under Migrant Centret som opdeles efter sprog, f.eks. Polsk, Rumænsk, Italiensk osv. Klubberne kan søge bestyrelsen om et mindre driftstilskud.
Sprogklubberne er oprettet ud fra organiseringsprincippet, med inddragelse og medansvar for opgaven. Sprogklubberne kan selv fastsætte et lokalt klubkontingent.

§ 6. Klubformand:
Hver klub vælger en klubformand, hvis opgave er at være talsmand og i tæt kontakt med migranter fra den sproggruppe hvor klubformanden er valgt. Klubformanden skal efter bedste evne, beherske dansk på et niveau som gør det muligt at kommunikere med sagsbehandlerne og bestyrelsen i Migrant Centret.
Klubformanden skal godkendes af bestyrelsen i Migrant Centret.
§ 7. Brugerne af Migrant Centret:
Adgang til rådgivning og vejledning i Migrant Centret, har alle mennesker der søger eller har et eksisterende ansættelsesforhold i en virksomhed i Danmark.
§ 8 Sagsbehandlere:
De frivillige i Migrant Centret arbejder frivilligt med rådgivning.
Rådgivningsansvaret henfalder i første omgang formanden og bestyrelsen, som har ansvaret for de frivillige rådgivninger, med mindre at de frivillige direkte handler i strid med bestyrelsens retningslinjer, eller mod bedre viden.
Frivillige i Migrant centeret modtager ikke løn eller honorar.